Podmínky

apartmány lednice
     Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Penzion Apartmán Lednice
(Lednice, 21.dubna č.733)
provozovatel: Jan Krupa IČ: 05983410

I. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi ubytovatelem – Jan Krupa (dále jen ubytovatel nebo provozovatel) Pension Apartmán Lednice, 21. dubna č.733, Lednice, a klienty, kterým poskytuje ubytovatel ubytování. Podmínky jsou pro obě strany závazné.

II. Vznik smluvního vztahu
Na základě poptávky klienta zašle ubytovatel nabídku ubytování – objednávku s požadovanou ubytovací kapacitou, termíny a platebními podmínkami. Zaplacením rezervační zálohy nebo částky za ubytování klient potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami a ubytovacím řádem a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

III. Platební podmínky

1. Ubytování
Cena pobytu je stanovena v nabídce ubytování. Ceny se liší podle vybrané kapacity. Úhrada pobytu probíhá ve dvou krocích:
1. Úhrada rezervačního poplatku (záloha na cenu za ubytování) ve výši nejméně 30% z celkové částky za ubytování, a to:
a) bezhotovostním převodem na účet nebo vkladem v hotovosti na účet č.ú.: 223005247/0600
b) v hotovosti v Apartmán Lednice, v Lednici, 21. dubna č.733, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od obdržení objednávky klientem, není-li sjednáno jinak.
V opačném případě není ubytovatel povinen objednanou kapacitu a termíny pro klienta rezervovat a je oprávněn v tomto termínu poskytnout ubytování třetí osobě.
2. Úhrada doplatku resp. celkové částky za ubytování,
a) bezhotovostním převodem na účet nebo vkladem v hotovosti na účet č.ú.: 223005247/0600, a to nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dní před nástupem do ubytování, není-li se správcem sjednáno jinak.
b) v hotovosti v Apartmán Lednice, v Lednici, 21. dubna č.733, před nástupem do ubytování
V opačném případě není ubytovatel klientovi objednanou ubytovací kapacitu povinen poskytnout.
V případě úhrady předem na základě faktury musí být celková částka za ubytování připsána na účet ubytovatele nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dní před nástupem do ubytování, není-li sjednáno jinak. V opačném případě ubytovatel není zavázán ubytování v termínu uvedeném v objednávce poskytnout, objednávka ubytování je stornována se sankcemi dle článku VII. VOP a ubytovatel je oprávněn ubytovací kapacitu poskytnout třetí osobě.

2. Lázeňský poplatek
Podle obecně závazné vyhlášky obce Lednice č. 1/2014 se vybírá od osob, které v obce Lednice pobývají za účelem léčení nebo rekreace, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Poplatek činí 15,- Kč za 1 osobu a den. Ubytovatel poplatek vybere při nástupu do ubytování za celou délku pobytu.
Od poplatku jsou osvobozeni:
* osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P (zvláště těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodce
* osoby mladší 18 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) a osoby starší 70 let
Nárok na osvobození jsou tyto osoby povinny prokázat!

IV. Práva a povinnosti klienta

1. Klient má právo
a) na poskytnutí všech informací týkajících se pobytu
b) využívat všech objednaných a zaplacených služeb
c) ubytovat se, na základě potvrzené objednávky, nejdříve však od 14:00hod. a nejpozději do 18:00hod. daného dne, není-li předem sjednáno jinak
d) na jednu sadu klíčů zajišťující mu přístup do pronajatých prostor

2. Klient má povinnost
a) zaplatit dohodnutou cenu pobytu a lázeňský poplatek
b) dodržovat pravidla občanského soužití, chránit majetek ubytovatele a případnou způsobenou škodu
c) uhradit provozovateli ubytovacího zařízení před ukončením pobytu škody, které na majetku ubytovatele způsobil
d) dodržovat ustanovení ubytovacího řádu (k dispozici na webových stránkách www.apartman-lednice.cz, nebo na vyžádání).
e) uvolnit ubytovací kapacitu nejpozději do 10:00hod. posledního dne pobytu, není-li předem sjednáno jinak

V. Práva a povinnosti ubytovatele

1. Ubytovatel má právo
a) na zaznamenání osobních údajů klientů, zejména pak jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (cestovního pasu), do ubytovací knihy (Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 obce Lednice)
b) v případech, které nemůže ovlivnit (živelné pohromy atd.) na změnu termínu nebo na odstoupení od smlouvy.
c) v případě neuvolnění ubytovací kapacity klientem ve stanovené lhůtě účtovat pobyt i za další den/noc.

2. Ubytovatel má povinnost
a) poskytnout všechny informace týkající se pobytu.
b) zajistit zaplacené služby.
c) odstranit závady bránící řádnému průběhu pobytu klienta.

VI. Stornovací podmínky pobytu
1. Klient má právo pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy, bez udání důvodu a to výhradně písemnou formou. U poštovních zásilek se storno počítá ode dne doručení včetně, storno pobytu musí být odesláno doporučeně na adresu správce (HELP reality Brno s.r.o., Brno, Ladova 1809/21, PSČ 621 00) nebo elektronickou poštou na adresu [email protected] U zásilek zaslaných elektronickou poštou (emailem) na adresu [email protected] se storno počítá ode dne prokazatelného doručení zprávy.

V případě stornování pobytu klientem vrací ubytovatel:
* do 31 dní včetně před započetím ubytování 100 % zaplacené částky snížené o poštovné nebo bankovní poplatek.
* od 30 do 15 dní před započetím pobytu 70 % ze zaplacené částky za pobyt snížené o poštovné nebo bankovní poplatek.
* od 14 do 8 dnů před započetím pobytu 50 % ze zaplacené částky za pobyt snížené o poštovné nebo bankovní poplatek.
* od 7 do 3 dnů před započetím pobytu 20 % ze zaplacené částky za pobyt snížené o poštovné nebo bankovní poplatek.
* od 2 dnů do dne nástupu nebo při nenastoupení na pobyt 0 % ze zaplacené částky za pobyt Stornovací poplatky se nehradí v případě, že si za sebe klient najde náhradníka.

2. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby ubytování odstoupit od smlouvy, když klient i přes upozornění ubytovatele hrubě porušuje dobré mravy, úmyslně způsobuje ubytovateli škodu nebo jinak hrubě porušuje ustanovení VOP nebo ubytovacího řádu. Vybraná záloha a doplatek ubytování se nevrací a přináleží ubytovateli na úhradu vzniklé újmy. V případě, kdy klient ukončí pobyt v jeho průběhu (odstoupí od smlouvy), vybraná záloha a doplatek ubytování se nevrací a přináleží ubytovateli na úhradu vzniklé újmy.

VII. Odpovědnost za škody
1. Klient odpovídá za škody způsobené na majetku ubytovatele dle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli bezodkladně, v hotovosti na místě.

VIII. Reklamace pobytu
V případě, že poskytnuté služby neodpovídají objednávce, má klient právo reklamace. Reklamace musí být uplatněna bez zbytečných odkladů přímo u provozovatele nebo jeho zástupců. O reklamacích, které se nepodaří vyřešit přímo na místě, musí být sepsán protokol nejpozději v den ukončení pobytu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

IX. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Klient dává ubytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných ubytovateli při uzavírání objednávky ubytování, a to za účelem jeho řádné identifikace a zajištění řádného plnění povinností a poskytování služeb ubytovatele. Klient tento souhlas uděluje na dobu neurčitou a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Ubytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Ubytovatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb klientovi.

X. Ostatní ustanovení
1. V cenách ubytování není zahrnuto žádné pojištění, stravování, parkovné ani žádné jiné služby.

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05. 2017


Více »

     Ubytovací řád

Ubytovací řád

Penzion Apartmán Lednice
(Lednice, 21.dubna č.733)
provozovatel: Jan Krupa IČ: 05983410

Ubytovací řád
1. Klient má právo používat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování, užívat společné prostory.
2. Bez souhlasu ubytovatele nesmí klient v objektu, pokojích provádět žádné změny, tj. např. manipulovat s nábytkem, inventářem (vyjma nádobí) apod.
3. Klient je povinen v době od 22.00 do 7.00 hodin udržovat noční klid.
4. Klient může přijímat návštěvy ve svém pokoji pouze se souhlasem ubytovatele, a to v době od 8.00 do 22.00 hodin.
5. Klient nesmí mít bez souhlasu majitele v objektu žádné zvíře.
6. Klient nesmí používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně, tj. holících strojků, masážních strojků, vysoušečů. Klient může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobným zařízením.
7. Klient je povinen při odchodu z prostor vyhrazených mu k ubytování uzavřít okna, vodovodní kohoutky, zkontrolovat, zdali neprotéká splachovač na WC, vypnout elektrické přístroje (kromě ledničky).
8. Klient je povinen uzavírat vstup do pokoje v němž je ubytován a vstupní dveře ohraničující vstup do pronajímaných prostor.
9. Je zakázáno ponechávat děti ve věku do 10-ti let v pokoji a ostatních společných prostorách ubytovacího zařízení bez dozoru dospělých.
10. Při ztrátě klíčů (karty) zaplatí klient ubytovateli peněžní náhradu ve výši 1.000,-Kč.
11. Kouření je zakázáno ve všech prostorech objektu.
12. V zimním období je klient povinen dbát opatrnosti při pohybu v okolí budovy z hlediska nebezpečí úrazu způsobeného padajícím sněhem, nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí.
13. Případné závady v ubytování, vybavení apod., klient hlásí bez zbytečného odkladu správci objektu.
14. Klient je povinen udržovat čistotu a pořádek v předmětu ubytování a společných prostorách.
15. Vstup a pobyt domácích mazlíčků není akceptován.
16. Klient je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním ubytovaným a nájemcům výkon jejich práv.
17. Klient je oprávněn používat pouze přístupy a zařízení vymezená k jeho ubytování a zbytečně neužívat a nevstupovat do prostorů hotelů Mario a Princess.
18. Textilie (např.ručníky) určené na výměnu odkládat v pokoji na zem případně do vany.
19. Klient je povinen dodržovat obecně platné předpisy a nařízení.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 01. 05. 2017

Více »